เด็กๆ วัยอนุบาลหนึ่งเริ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสงสัยใคร่รู้ การใช้ภาษาเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้น สามารถพูดและเสนอความคิดต่างๆของตัวเองได้ เราเริ่มวางพื้นฐานการเรียนรู้ในด้านภาษาและตัวเลขโดยสอดแทรกในรูปแบบของกิจกรรมและการเล่น  เด็กเริ่มเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆในการอยู่ร่วมกัน การเป็นเพื่อนที่ดี การมีส่วนร่วม และการช่วยเหลือตนเองในเรื่องต่างๆ

ทุกเช้าที่เด็ก ๆ เข้ามาในห้องเรียนครูจะเริ่มด้วยกิจกรรมคุยกันยามเช้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการเริ่มต้นวันใหม่  หลังจากนั้นเด็กๆ จะไปตามมุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะภาษา โต๊ะเลข โต๊ะไฟ มุมครัว มุมอ่านหนังสือ โต๊ะปั้นแป้ง มุมเพนท์สี

Na Daroon School K1 English program focuses on children being actively engaged in acquiring and constructing their own understanding of how oral and written language works. The learning experiences provide children with many opportunities to listen and speak, read and write. They participate in activities such as songs, games and various projects that are based on the “letter of the week”. At this level, children begin to develop knowledge of concepts about print and sounds/patterns in oral language and the relationship between letters and sounds. They expand their vocabulary words through singing songs, listening to stories, and working on different tasks.

Class Structure

Our K1 class begins with a variety of greetings: How are you? What’s your name? How old are you? The “letter of the week” and any newvocabularies are introduced. Throughout the week there are art projects, stories, and show and tell, all related to the letter of the week or a new subject. The alphabet section of our K1 curriculum is mainly to familiarize the children with the look and sounds associated with boththe upper and lower case English alphabet. Main topics explored in K1: Animals, body parts, weather, days of the week, transportation, family, feelings/ emotions, shapes, colors, actions, fruits and vegetables.

 

The children had a lot of fun decorating “Dazzling D” Then the letter is placed on the door in front of the English classroom. When children come in, they are reminded of the “Dazzling D!”

 

When children learn letter a, they learned about red and green apples by making a necklace. Then putting the apples on top of the letter a on the apple tree to reinforce letter recognition. Children learn about actions by acting them out starting with “walking walking walking, dancing, dancing, dancing, sleeping sleeping sleeping” At the end the children help get the teacher up!