ระดับอนุบาล

เด็กๆเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเหมาะกับวัย เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านโปรเจคที่เรานำวิธีการของ Reggio Project Approach มาปรับใช้ ซึ่งเป็นวิธีการที่เน้นให้เด็กเรียนรู้ตามความสนใจ เด็กๆจะฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักวิธีแก้ปัญหา และทักษะที่สำคัญในการแสวงหาความรู้

 

ระดับประถมเรา

ผสมผสานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรจากต่างประเทศ โดยยึดหลักความสอดคล้องของหลักสูตรต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน

  • ผสมผสานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรจากต่างประเทศ โดยยึดหลักความสอดคล้องของหลักสูตรต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
  • มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา การจัดการ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในเหตุการณ์ประจำวัน เพราะหลักสูตรของเรามุ่งให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มุ่งฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำเป็น คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระ และความเพลิดเพลินอย่างสมดุล

 

นอกจากนี้ เรายังตระหนักดีว่า เมื่อเด็กจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทย จึงมีความสำคัญยิ่งที่เด็กควรมีความเข้าใจความเป็นไทย ปฏิบัติตนภายในวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม แต่ขณะเดียวกันก็มีความแตกฉานในภาษาสากลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกปัจจุบัน

คุณค่าไทย

  • ให้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาแม่
  • ให้รู้ลึกถึงความงดงามของประเพณี และวัฒนธรรมไทย
  • ปลูกฝังวิธีคิดที่ละเอียด ลึกซึ้งแบบไทย

 

ใส่ใจภาษาสากล

  • เรียนภาษาอังกฤษจากครูที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการคัดสรรครูเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพ
  • เรียนภาษาอังกฤษมากกว่า 30% โดยเรียนผ่านวิชาภาษาอังกฤษ เลข และวิทยาศาสตร์
  • เน้นการเรียนแบบ Phonics ซึ่งเป็นการเรียนแบบธรรมชาติ