รับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ( อายุ 2 – 6 ปี )

อัตราค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ 25,000 บาท
ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 62,000 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ 600 บาท
หมายเหตุ
 • ค่าเล่าเรียนชำระปีละ 2 ครั้ง
  • ภาคเรียนที่ 1       ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์
  • ภาคเรียนที่ 2      ภายในวันที่  15  กันยายน
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่สามารถเรียกคืนได้
 • ค่ากิจกรรมทัศนศึกษาหรือกิจกรรมอื่น ๆ เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละครั้ง

 

วันเวลาเรียน

 • จันทร์ – ศุกร์       เริ่มเรียนเวลา 8.15 – 14.30 น.  ( หยุดเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )

 

วันเปิดและปิดภาคเรียน ( โดยประมาณ )

 • ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน 16 พฤษภาคม ปิดเรียน 30 กันยายน
 • ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน ปิดเรียน 5 มีนาคม

 

เอกสารในการสมัครเรียน

สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา / มารดา / บุตร) 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน (บิดา / มารดา) 1 ชุด
รูปถ่ายนักเรียน (ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร) 2 รูป
รูปถ่ายผู้ปกครอง (ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร) 2 รูป (ขนาด 1 นิ้ว)
รูปถ่ายบุคคลที่อนุญาตให้มารับนักเรียนได้ 1 คน ต่อ 1 รูป (ขนาด 1 นิ้ว)
อื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ระบุด้วย

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาเพิ่มเติม

 • ชุดนักเรียน ( ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด )
 • ชุดนอน / ชุดสำหรับเปลี่ยนกลับบ้าน
 • กระเป๋านักเรียน
 • แปรงสีฟัน , ยาสีฟัน , ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก , ผ้าห่ม
 • แป้ง , หวี , รองเท้าแตะ
 • นมที่ต้องดื่มก่อนนอน ( เฉพาะเตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1 )

 

ส่วนลดค่าเล่าเรียน

โรงเรียนมีส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนซึ่งมาจากครอบครัวเดียวกันดังนี้

 • บุตรคนที่ 3 ได้รับส่วนลด 20 % จากค่าเล่าเรียน
 • บุตรคนที่ 4 ได้รับส่วนลด 40 % จากค่าเล่าเรียน
หมายเหตุ
 • นักเรียนต้องเป็นบุตรของบิดาและมารดาเดียวกัน
 • นักเรียนจะมีสิทธิ์ได้ส่วนลดนี้ต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนปัจจุบันของร.ร.และไม่รวมถึงนักเรียนที่ได้ ลาออกจากร.ร.ไปแล้ว