หลักสูตร

 

การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนนั้น เน้นการเรียนรู้ผ่านหัวข้่อเรื่อง (Theme)โดยบูรณาการวิชาการต่างๆ อย่าง ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อนั้น

ในการเรียนภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา เราได้สนุกกับหัวข้ออย่าง อวกาศ, เงา, และการลดโลกร้อน ในการเรียนผ่านหัวข้อนั้น นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างลุ่มลึกในหัวข้อนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะปลูกฝังให้เด็กรู้และมีความเข้าใจจริง ไม่ใช่แค่ผิวเผิน นักเรียนจะได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ในเชิงทักษะ ส่วนเนื้อหาจะอยู่ในรูปของใบความรู้ และแบบฝึกหัด พร้อมทั้งสนุกกับกิจกรรมหลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ ในบรรยากาศที่สบายอบอุ่น พร้อมเปิดโลกความคิดและจินตนาการของนักเรียน

 

ตารางการเรียนการสอน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดวารสารรูปแบบ PDF