นงเยาว์ เกษมศรี

เตรียมความพร้อม

ประสบการณ์กว่า 30 ปี สร้างความประทับใจมากมายให้กับครูนงเยาว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ ทำให้ครูนงเยาว์ตั้งใจมาโดยตลอดว่า จะไม่ทำงานอย่างอื่น นอกจากเป็นครูโรงเรียนอนุบาล “อยากให้เด็กมาโรงเรียนด้วยความเบิกบาน มีความสุขในการเรียน เข้ากับเพื่อนๆ ได้ดี และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ ซึ่งตรงจุดนี้ ครูจะต้องเป็นผู้ปลูกฝัง ให้ทั้งความรู้ พร้อมกับความรัก ความอบอุ่นแก่พวกเขา”

 


พเยาว์ ลักษณสุต

ครูอนุบาล 1

ครูพเยาว์ ตั้งใจตั้งแต่เด็กที่จะเป็นครู และได้ยึดอาชีพนี้มากว่า 30 ปี ซึ่งได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน เด็กยุคใหม่นั้นมีความคิดที่กว้างและลึกซึ้งขึ้น กล้าถามและกล้าแสดงออก แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ ความบริสุทธิ์ และความมีน้ำใจของเด็กๆ “สิ่งที่อยากส่งเสริมเด็กๆ มี 4 ข้อ นั่นคือ การรักการอ่าน, สนุกกับการเรียน, รักที่จะมาโรงเรียน และความสามารถที่จะเข้ากับเพื่อนๆ รวมถึงสังคมรอบๆ ตัว”

 


มยุรา บุณยปรรณานนท์

ครูอนุบาล 3

จากประสบการณ์การสอนชั้นอนุบาลมากว่า 37 ปี ทำให้ครูมยุรายึดมั่นในทัศนคติการเรียนการสอนที่ว่า ครูต้องมีความรับผิดชอบ และเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ อยู่เสมอ และที่ ณ ดรุณ ได้นำเสนอหลักสูตรที่ดี ซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีพื้นฐานที่มั่นคง มีการพัฒนาสื่อการสอนใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมยุราจึงมีความประทับใจที่ได้เห็นนักเรียนมีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก และมีความคิดที่เป็นระบบ

 


เกศริน

เตรียมความพร้อม

“เด็กๆ น่ารัก อยู่กับเด็กๆ แล้วมีความสุข พอมีโอกาสได้มาทำงานเป็นครูอนุบาล จึงทำมาโดยตลอด รวม 28 ปี” ครูเกศริน คิดว่า การเรียนการสอน ต้องมาพร้อมกับกิจกรรม เพราะจะทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ ได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆ รู้จักแบ่งปัน รวมถึงยังช่วยให้เด็กๆ ได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นด้วย และนั่นจะทำให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

 


อรพิน ศรีหอม

ครูอนุบาล 1

ประสบการณ์

ผ่านการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

วุฒิการศึกษา

คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี

อยากเห็นเด็กทุกคนมีพัฒนาการที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปลูกฝังให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รักในอาชีพครู และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เป็นคนดี

 


รัชนี สุขวิพัฒน์

ครูผู้ช่วยอนุบาล

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ

วิชาโทสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดิฉันคิดว่าดิฉันผ่านอาชีพมาเยอะและหลากหลายทั้งทำงานบริษัท งานโรงงาน ฯลฯ แต่อาชีพที่ดิฉันประทับใจคืออาชีพครู ดิฉันก็เริ่มชอบและรักการเป็นครู เพราะมีเด็กอยู่คนหนึ่งเขาเป็นเด็กค่อนข้างก้าวร้าว ชอบแกล้งเพื่อนเป็นประจำจนไม่มีใครเล่นด้วย และก็ไม่ค่อยสนใจเรียน ดิฉันเอาเด็กคนนี้มานั่งข้างๆ ตัวและได้พูดคุยกับเขาทุกวันแล้วสอนเขา พูดดีๆกับเขาด้วยเหตุผลภายใน 1 ปี เด็กคนนี้ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากเดิมที่เขียนไม่ได้ อ่านไม่ได้ เขาก็ทำได้และนิสัยก็เปลี่ยนเป็นคนอ่อนโยนขึ้น พูดจาไพเราะขึ้น ดิฉันทำอาชีพครูมามากกว่า 10 ปีแล้วนับตั้งแต่วันนั้น ทำให้ดิฉันมีความภูมิใจในอาชีพนี้มากเพราะสามารถพัฒนาเด็กให้มีความก้าวหน้าทั้งด้านการศึกษาและชีวิต