วัยประถม…
เรียนคิด สนุกค้น

เด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษาของ ณ ดรุณ จะได้รับการเรียนรู้จากแบบเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมวิชาการของทางโรงเรียนให้เหมาะสมกับวัย และกระตุ้นให้เกิดความสนุกในการเรียนรู้ ตามเนื้อหาวิชาการของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรจากต่างประเทศ ที่ผสมผสานกันอย่างสมดุล

 

 

  • Process learning ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนจินตนาการให้มากที่สุด โดยจัดทำแบบเรียนเชิงวิชาการให้มีความสนุก น่าสนใจ และก่อให้เกิดกระบวนการคิดแบบเป็นระบบ
  • จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)
  • เน้นการเรียนแบบความคิดรวบยอด (Concept) ไม่เน้นท่องจำ
  • จัดกิจกรรมโครงการทุกปี (Project approach) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแต่ละโครงการอย่างทั่วถึง
  • Multi-library ที่เด็กๆได้ค้นคว้า เรียนรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย

 

“ที่ ณ ดรุณ เราให้พื้นฐานการเรียนรู้รอบด้าน ให้เด็กเรียนอย่างมีชีวิตชีวา
เรียนแบบซึมซับเอาไปใช้ได้ในชีวิต ไม่ใช่เเค่เรียนเพื่อสอบ”