• จัดสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และกำหนดสัดส่วนนักเรียน : ครู ในชั้นอนุบาล 20 : 2 ในชั้นประถม 25 : 2 ในแต่ละห้องเรียน ดังนั้น ครูของ ณ ดรุณ จะสามารถดูแลเด็กได้อย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล
  • จัดพื้นที่อย่างเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดชั้นเรียน และเพื่อการเรียนการสอนแนวสร้างสรรค์
  • แบ่งชั้นเรียนเป็น 2 ระดับ คือระดับอนุบาล 1-3 และระดับประถม 1-6 เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในวัยแรกเริ่ม และเพื่อการเรียนรู้ตามแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

 

ชมบรรยากาศโรงเรียน คลิกที่นี่