ในแต่ละปีหัวข้อของงานวันภาษาไทยแห่งชาติจะเปลี่ยนไป อย่างในปีการศึกษา 2560 นี้ จัดภายใต้หัวข้อ“ขนมไทย แม่เอ๊ย” นักเรียนสนุกกับ ฐานวิชาการที่ให้ศึกษาเกี่ยวกับขนมไทย 6 ฐาน  ซึ่งแต่ละฐานให้ความรู้เกี่ยวกับขนมไทย 

การตอบคำถาม การเล่นเกม ส่วนในภาคบ่ายนักเรียนได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงในฐานศิลปะ และ ฐาน “อร๊อย อร่อยกับขนมไทย”

 

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่