รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจากโรงเรียนอื่นสามารถสมัครได้เช่นกัน