ระดับการศึกษา

โรงเรียน ณ ดรุณ ตระหนักและเข้าใจถึงพัฒนาการที่สำคัญของเด็กแต่ละช่วงวัย จึงจัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะของเด็ก อีกทั้งยังคัดเลือกนักวิชาการ-คณาจารย์ผู้สอนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้บุคคลกรที่ดีที่สุด ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียน เพื่อให้นักเรียนของเราเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิดใจ สติปัญญา ความสร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

นอกจากนี้ โรงเรียน ณ ดรุณ ยังให้ความสำคัญกับการเรียนภาคฤดูร้อน โดยบูรณาการวิชาการต่าง ๆ ภายใต้หลักสูตรเข้าด้วยกัน เพื่อเปิดโลกทัศน์และส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดหรือจินตนาการของตนอย่างอิสระ

ระดับการศึกษา

“เพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ เด็กนักเรียนจึงมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น และได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและเหมาะกับวัย เพราะเด็กมีสิทธิ์ที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาเข้าใจ”